REGULAMIN  SZKOŁY JĘZYKOWEJ

 1. Nauka języka angielskiego dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych oraz klientów indywidualnych, organizowana jest przez firmę Diana Trzmiel z siedzibą przy ul. Gorlickiej 56a/9 we Wrocławiu, prowadzona jest na terenie szkół/ przedszkoli uczestników zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się od października do końca czerwca, 1 raz w tygodniu po 30 minut lub 45 minut. Minimalna ilość osób w grupie to 4 maksymalna to 10.
 3. Koszt zajęć 4x w miesiącu 30 min. wynosi 80zł na miesiąc, a 4x w miesiącu 45 min. 100zł na miesiąc. Płatność odbywa się do dnia 15-tego danego miesiąca. Nie ma możliwości opłacenia semestru z góry. Przyjmowane są tylko płatności comiesięczne przelewem.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest regularne wnoszenie opłat w formie przelewu do dnia wskazanego w regulaminie.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności Englishbee Diana Trzmiel zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności na drodze sądowej.
 6. Firma Englishbee Diana Trzmiel zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć, zamknięcia grupy w przypadku zmniejszenia ilości uczestników w grupie.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad porządkowych na terenie szkoły/przedszkola, a w przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika rodzic/prawny opiekun pokrywa koszty napraw.
 8. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia ustalonych opłat.
 9. Organizator firma Diana Trzmiel ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn organizacyjnych lub losowych, które jest zobowiązany odrobić w innym ustalonym z Klientem terminie lub zwrócić opłatę za zajęcia, które się nie odbyły. Informacje o odwołanych zajęciach czy odnośnie opłat mogą być przesyłane drogą mailową lub przez wiadomość sms.
 10. Rezygnacji z zajęć można dokonać w każdym momencie zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.
 11. Uczestnik kursu może zostać wypisany z grupy w trybie natychmiastowym przez organizatora firmę Diana Trzmiel jeśli płatności nie są uregulowane w określonym wyżej terminie lub gdy zachowanie uczestnika zajęć uniemożliwia prowadzenie zajęć i utrudnia naukę innym uczestnikom zajęć.
 12. Tylko otrzymanie zwrotnej wiadomości e-mail od Organizatora jest potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia i ważności powyższego regulaminu. Bark wiadomości zwrotnej od Organizatora potwierdzającego przyjęcie na zajęcia oznacza brak miejsc.