Polityka prywatności Englishbee.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

1) Administratorem danych jest Diana Trzmiel , prowadząca działalność pod adresem: Ul. Gorlicka 51-314 Wroclaw, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 752-1399132.
2) Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3) Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu Serwisu Englishbee.pl, dostępnego na stronie www.englishbee.pl lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
4) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5) Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1) Diana Trzmiel Englishbee.pl jest administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownik / Klient wypełni formularz
a) w Serwisie,
b) przesłany do Użytkownika / Klienta przez Englishbee.pl drogą mejlową lub
c) w wersji papierowej i Użytkownik / Klient dostarczy ten formularz do Englishbee.pl,
to Englishbee.pl przetwarza dane Użytkownika / Klienta takie jak:
a) Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia Użytkownik proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać mu potwierdzenie aplikacji, oraz możliwości kontaktu z Użytkownikiem.
b) Adres zamieszkania – jest potrzebny do zatwierdzenia aplikacji.
c) Data urodzenia – zbierana celem dobrania Kursu w odpowiedniej dla Użytkownika grupie wiekowej.
d) Nr telefonu – zbierany w celu potwierdzenia dostępności miejsc na dany Kurs, potwierdzenia aplikacji, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak dostępnych terminów.
e) Adres email – poprzez email englishbee@poczta.fm wysyła potwierdzenie aplikacji, oraz kontaktuje się z Klientem, celem dosłania szczegółów i materiałów związanych z Kursem.
f) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
g) Cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Więcej szczegółów w Polityce Cookies dostępnej na stronie Englishbee.pl

2) Podanie powyższych danych:
a) Jest konieczne – celem zawarcia Umowy tj. dokonując aplikacji na Kurs w Serwisie lub składając zapytanie ofertowe drogą email lub telefonicznie,
b) Jest dobrowolne – w przypadku rejestracji w bazie Klientów lub przystąpienia przez Użytkownika do newslettera Englishbee.pl przechowuje te dane w bazie aby ułatwić Użytkownikom / Klientom w przyszłości korzystanie ze swoich Usług, zapoznawania się z nowymi produktami i późniejszym kontaktem.

Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika Usług określonych w Regulaminie.

3) Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się on na newsletter ,
f) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli zapisał się na spotkanie informacyjne.
4) Administrator przechowuje Dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla celów realizacji Usługi oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.
5) Każdy Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Diana Trzmiel Englishbee.pl jako administratora ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: englishbee@poczta.fm.
7) Diana Trzmiel Englishbee.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Diana Trzmiel Englishbee.pl do retencji danych.
8) Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9) Diana Trzmiel Englishbee.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz podmiotom posiadającym prawnie uzasadnione interesy realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią Usług celem podpisania Umowy między Stronami (tj. Szkoły językowe, organizatorzy kursów językowych za granicą Polski).
10) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Diana Trzmiel Englishbee.pl albo przetwarzający, z którymi Diana Trzmiel Englishbee.pl ściśle współpracuje.
11) Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

§3. Pliki cookies

1) Witryna Englishbee.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Więcej informacji na temat zbierania i gromadzenia plików cookies przez Serwis, znajduje się w Polityce Cookies dostępnej na stronie englishbee.pl